Markkinointiviestintää suunnittelevilla toimistoilla on kahdenlaisia asiakkaita.

Niitä, jotka tilaavat toimistolta suoritteen ja vetäytyvät odottamaan työn toimittamista tai presentaatiota.

Ja niitä, jotka kertovat toimistolle tavoitteensa ja/tai ongelmansa, ja istuvat toimiston asiantuntijoiden kanssa samaan pöytään niitä ratkomaan.

Meidän kokemuksemme mukaan parhaat työt ja tulokset syntyvät nimenomaan jälkimmäisen asiakastyypin kanssa. Yhdessä tekemällä.

Yhdessä tekemisen ydinajatuksena on yhteisen ymmärryksen rakentaminen tilanteesta ja vaadittavista toimenpiteistä. Käytännössä kyse on strategisten linjausten määrittelystä niin, että molemmat osapuolet ymmärtävät, miksi asioita pitää tehdä tietyllä tavalla.

Joskus yhteinen käsitys syntyy vapaamuotoisella keskustelulla, joskus tarvitaan muodollisempia malleja, kuten fasilitoituja työpajoja. Keskeistä on rehellisen tilannekuvan muodostaminen, avoin tiedon ja ajatusten vaihtaminen, rohkea ideoiden kehittely sekä molemminpuolinen haastaminen luottamuksen ilmapiirissä.

Tietoa pitää tietenkin kerätä myös asiakkaan oman toiminnan ulkopuolelta, markkinoista ja asiakkaan asiakkaista, sillä vain yrityksen ulkoisesta maailmasta löytyy elintärkeä asiakasymmärrys. Mutta ainoastaan asiakkaan kanssa yhdessä tekemällä me suunnittelijat saamme oikean kuvan asiakkaan omasta toiminnasta vahvuuksineen ja rajoitteineen ja sitä kautta siitä, millaisin keinoin asiakkaan markkinointia pitää kehittää.Parhaat työt ja tulokset syntyvät yhdessä tekemällä.

Omassa työssäni strategina tämä korostuu erityisesti. Kirjalliset strategiadokumentit ja hyvät briiffimateriaalit ovat ehdottoman tarpeellisia ja hyödyllisiä, mutta ne kantavat vain tiettyyn pisteeseen. Prujupinkan kanssa kun ei voi käydä dialogia, jonka avulla luodaan uutta.

Ja vaikka hyvä idea saattaisi syntyä suunnittelijoiden omien propellihattujen alla, niin ilman toimivaa keskusteluyhteyttä ja yhteistä ymmärrystä strategian suunnasta asiakkaan on vaikea ymmärtää, miksi idea kannattaisi toteuttaa.

Lisäksi yhdessä tekeminen vahvistaa yhteyttä suunnittelijoiden ja asiakkaan välillä. Kun yhteys on hyvä, niin suunnittelija välittää asiakkaastaan enemmän ja tekee parempaa työtä. Juuri siksi välittäminen on toinen Villivision arvoista. No f***s given -asenteella syntyy lähinnä itseriittoista tauhkaa ja näennäisnäppäriä irtoideoita.

Ymmärsimme itse yhdessä tekemisen merkityksen, kun pohdimme onnistumisten yhteistä nimittäjää ja kävimme läpi kilpailutuksia, projekteja ja asiakkuuksia. Onnistumisen määreenä oli nimenomaan työn laatu ja vaikuttavuus. Selkeä johtopäätös oli se, että parhaat tulokset syntyvät silloin, kun meillä on ollut toimiva ja avoin yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Toisin – ja rehellisesti – sanoen, ilman asiakkaan panosta ja osallistumista emme ole kovin hyviä.

Lopulta yhdessä tekemisen painotus muodostui keskeiseksi osaksi Villivision strategian kulmakivenä olevaa integraatioajattelua, josta kerron lisää seuraavassa jaksossa…

Kirjoittaja Janne Airo,
strategi

Strategia strateginen markkinointi